JKA El Paso


Logo
Home|Dojo|FAQ|Contact Us  

   

 

Japanese
English
HITOTSU, JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURO KOTO SEEK PERFECTION OF CHARACTER
HITOTSU, MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO BE FAITHFUL
HITOTSU, DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO ENDEAVOR TO EXCEL
HITOTSU, REIGI O OMONZURU KOTO RESPECT OTHERS
HITOTSU, KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO REFRAIN FROM VIOLENT BEHAVIOR